“เราไม่ทิ้งกัน” พม. เผยเกณฑ์การจ่ายเงิน 2000 บาท ช่วยเหลือ กลุ่มเปราะบาง ทั่วประเทศเราไม่ทิ้งกัน เพจ สํานักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ โพสต์คลิป ภาพ แบะข้อความ ระบุว่า หลักเกณฑ์ให้เงินช่วยเหลือสงเคราะห์คนละ 2,000 บาท ประกาศหลักเกณฑ์ให้เงินช่วยเหลือสงเคราะห์คนละ 2,000 บาท ทุกจังหวัด

หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน รายละไม่เกิน 2,000 บาท ใช้สําหรับช่วยเหลือกลุ่มประสบปัญหาทางสังคมคลอบคลุม กลุ่มเด็ก กลุ่มกุลสตรี กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มไร้บ้าน กลุ่มชาวนา โดยจะมีการประเมินตรวจสอบจากนักสังคมสงเคราะห์ ถึงจะได้รับการช่วยเหลือสําหับผู้ที่ต้องการรับเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท สามารถแจ้งเรื่องไปได้ ที่เทศบาล อบต. หรือ กรมพัฒนาสังคมจังหวัด เพื่อให้ส่งเจ้าหน้าที่ลงมาตรวจสอบ และอนุมัติเงินช่วยเหลือต่อไป

ทั้งนี้ทั้งนั้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)โดย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) พร้อมด้วยทีม พม. One Home จังหวัด ทั่วประเทศ ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทั้งเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้บ้านและที่พึ่ง และผู้ด้ิยโอกาสทั่วประเทศ รวมทั้งผู้มีรายได้น้อย และประชาชนที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของ โควิด19 โดยสามารถแจ้งข้อมูลได้โทร. 1300ที่มา today.line.me