ลงทะเบียน สินเชื่อฉุกเฉินพิเศษออมสิน ยังกู้ได้ตลอดปีลงทะเบียนสินฉุกเฉินเชื่อออมสิน สามารถกู้ได้


สินเชื่อฉุกเฉินออมสิน วงเงิน 10,000 บ. ยังเหลือสิทธิ์ทั้งปี ผู้ที่สนใจ ยังลงทะเบียนได้

หลังจากทาง”ธ.ออมสิน” ได้ออก สินเชื่อ พิเศษ สำหรับผู้ที่ ทำงานประจำ และ สินเชื่อ ฉุกเฉิน สำหรับผู้ที่ประกอบ อาชีพอิสระ เพื่อช่วยประชาชน ที่ได้รับผลกระทบ จากโควิด-19 โดยได้ทำการ เริ่มเปิดให้ลงทะเบียน ขอสินเชื่อ ผ่านเว็บไซต์ ของทาง ธ.ออมสิน ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 ที่ผ่านมานั้น


สินเชื่อ ทั้ง 2 นี้ ได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก โดย สินเชื่อ พิเศษ สำหรับผู้ทำงานประจำ ได้รับการตอบรับ อย่างรวดเร็ว จนวงเงินกู้ยืม เต็มตั้งแต่ วันที่ 25 เมษายน 2563

แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับ ผู้ที่ต้องการ สินเชื่อในเวลานี้ ยังสามารถขอ สินเชื่อฉุกเฉิน สำหรับ ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระได้ เนื่องจาก ยังคงเหลือวงเงินกู้อยู่ โดยทางธนาคารออมสิน ยังคงเปิดให้ ผู้ที่สนใจ ขอสินเชื่อ ฉุกเฉิน ได้ ไปจนถึงวันที่ วันที่ 30 ธ.ค. 63 หรือ จนกว่าจะครบวงเงิน 20,000 ล้านบ.

ก่อนที่จะตัดสินใจ ทำการขอสินเชื่อ วันนี้จะพาไปดู รายละเอียด สินเชื่อฉุกเฉิน สำหรับผู้ที่ ประกอบอาชีพอิสระ ที่มีเงื่อนไข ต่างๆ ดังต่อไปนี้

วงเงินสินเชื่อสูงสุด 10,000 บาท

คุณสมบัติผู้กู้

– สัญชาติ ไทย อายุ 20 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป ทั้งนี้ เมื่อรวมอายุของผู้กู้ กับระยะเวลากู้ แล้วอายุ ต้องไม่เกิน 70 ปี
– ผู้ประกอบอาชีพ อิสระ นอกภาค การเกษตร เช่น พ่อค้า แม่ค้า ลูกจ้าง รับจ้างทั่วไป ขับแท็กซี่ มัคคุเทศก์ เป็นต้น
– มีรายได้ ไม่เกิน เดือนละ 30,000 บ.
– มีที่อยู่อาศัย แน่นอน ที่สทมารถติดต่อได้
– เป็นผู้ได้รับ ผลกระทบจาก COVID-19

เงื่อนไขสินเชื่อ

– วงเงิน 10,000 บ.
– อัตรา ดอกเบี้ย คงที่ (Flat Rate) 0.10% ต่อ เดือน
– ไม่ต้อง มีหลักประกัน
– ระยะเวลา ให้กู้ ไม่เกิน 2 ปี ปลอดการผ่อน ชำระหนี้ ใน 6 งวดแรก เริ่มชำระคืน เงินต้น และ ดอกเบี้ย ในงวดที่ 7 โดย หักจากเงินชำระ จากบัญชีเงินฝาก ของผู้กู้
– ระยะเวลา อนุมัติเงินกู้ และ จัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธ.ค 63 หรือ จนกว่า จะครบวงเงิน ในโครงการ จำนวน 20,000 ล้านบ.

วิธีการรับเงินกู้

เมื่อได้รับ ข้อความ SMS แจ้งผล การพิจารณา เงินกู้ จะจ่ายโอนเงิน เข้าบัญชี เงินฝาก ที่แจ้งไว้ ภายใน 3 วัน

เอกสารใช้ในการขอกู้

– สำเนา บัตรประจำตัว ประชาชน
– สำเนา ทะเบียนบ้าน
– เอกสาร หลักฐาน แสดงการได้รับ ผลกระทบจาก COVID-19 (ถ้ามี) เช่น หนังสือ แจ้งปิดสถานประกอบการ ประกอบอาชีพ เอกสารสั่งการ จากหน่วยงาน ราชการ เป็นต้น
– เอกสาร แสดงการชำระหนี้ ที่เป็นปกติ กรณีลูกค้า ที่มีประวัติหนี้ ค้างชำระ

ท่านไดสนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.gsb.or.th