ธ.ก.ส ออกสินเชื่อใหม่ 3 โครงการหลังโควิดหยุดระบาด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

ธ . ก. ส. ผลการดำเนินงาน 7 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรจากโควิด -19 ผ่านระบบ ธ.ก.ส. ทั้งการขยายเวลาชำระหนี้การพัก ชำระหนี้และการสนับสนุนเงินทุนให้แก่เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน SMEs เกษตรพร้อมเตรียมสินเชื่อและแผนฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลาย

ทั้งนี้มีเกษตรกรลูกค้า ธ . ก. ส. และบุคคลในครัวเรือนได้รับประโยชน์ กว่า 4 ล้านรายได้รวม 1.42 ล้านล้านบาทสินเชื่อส่วนบุคคล 2 ล้านรายได้ 20,000 ล้านบาทมีคนลงทะเบียนรับสินเชื่อจำนวน 2,082,967 รายได้ไปแล้วกว่า 200,000 รายได้จำนวนเงินกว่า 2,000 ล้านบาท ตามมาตรการเราไม่ทิ้งกันไปแล้วกว่า 200,000 รายได้และการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร 10 ล้านรายได้ไปแล้วกว่า 4.72 ล้านรายได้เป็นเงินกว่า 23,000 ล้านบาท

นายอภิรมย์สุขประเสริฐผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส. ) ได้เปิดเผยว่า ธ . ก. ส. ได้รับการช่วยเหลือช่วยเหลือผู้ประสบภัย สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ 3 โครงการ คือ  1. สินเชื่อเพื่อการเลี้ยงชีพหรือเพื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่เพียงผู้เดียว รวมวงเงินกู้ 10,000 ล้านบาทวงเงินกู้รายได้ไม่เกิน 50,000 บาท 2. สินเชื่อนิวเฮลฮักบ้านเกิดสำหรับผู้ที่มีความรู้ด้านเกษตรกรรมหรือคนรุ่นใหม่ที่กลับมาสู่ภูมิลำเนา ทุนการศึกษาเพื่อการผลิตทางการเกษตร 2563/64 วงเงินรวม 100,000 ล้านบาทวงเงินกู้รายได้ไม่เกิน 50,000 บาทสะสมสินเชื่อทั้ง 3 โครงการอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน ธ ธ . ก. ส. จะเร่งนำเสนอคณะกรรมการธนาคาร

สรุปแล้ว นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ยังเตรียมมาตรการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้ากลับมาพัฒนาอาชีพตนเองหาเลี้ยงชีพและได้รับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืนโดยน้อมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินการ ธ.ก.ส หวังว่าจะเยียวให้ผู้ที่เดือดร้อนหมดทุกราย