ของขวัญเปิดเทอม แจกเงิน 1000บาทให้กับนักเรียน

กล่าวถึง กรณีที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์จัดโครงการ

“พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน” Lot 5 Back To School

เพื่อลดค่าครองชีพช่วงเปิดภาคเรียนที่จะมาถึงในวันที่ 1 ก.ค. 2563

 

โดยจัดการช่วยเหลือในลักษณะของขวัญวันเปิดเทอมให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน

ทั้งนักเรียนในสังกัดโร งเรียนรั ฐบ าลและโรงเรียนเอกชน คนละ 1,000 บาท

ซึ่งเป็น อัตราการเยี ยวย าเท่ากับที่มติ ครม.เมื่อวันที่16 มิ.ย. อนุมัติเยีย วย าช่วยเหลือ ให้แ ก่ เ ด็กแรกเกิด

สูงอายุ ผู้พิก าร คนละ 1,000 บาท จำนวน 6.7 ล้านคน วงเงินงบประมาณ 20,345ล้านบาท

และมีมติเห็นชอบโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยว

เป็นมาตรการกระตุ้ นการท่องเที่ยว ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่ ก.ค.-ต.ค. 2563

งบประมาณ 22,400 ล้านบาท รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น 42,745 ล้านบาท

ใช้เงินงบประมาณมากกว่าการช่วยเหลือการศึกษาของเย าวชนที่เป็นอนาคตของชาติเ สียอีก

การช่วยเหลือให้นักเรียนคนละ 1,000บาท ระยะเวลา 3 เดือน

นอกจากจะช่วยส่งเสริมการศึกษาของชาติแล้ว ก็ยังเป็นการกระตุ้ นเศรษฐกิจตามนโยบายรั ฐบ าลในทางอ้อม

ไ ม่น้อยกว่าการแ จกแพ็คเกจกระตุ้ นการท่องเที่ยวของรั ฐบ าลในขณะนี้อีกด้วย

ที่มา newtv